What country sent greetings according to the ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను. Jonah(యోనా) 2:2,3,4,5,6,7,8,9, 4.దావీదు ప్రార్ధన Add … ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక సారి మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహింపబడును. Hebrews chapters 1-5 (Bible … Jewish Ceremonial Objects 44; Books of the Bible 34; Polytheistic Religions by God 14; Odd One Out - Religion 8; Old or New Testament Figures 7; Sections of the Hebrew Bible 7; One Per Category: Religion 7; The Struggle Is Real - OT Bible Characters 6; Name a Bible Book 3; Invisible New Testament 1 దేవుడొక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు. కీర్తనల గ్రంథము 91:4, మనుష్యులనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి; వారు మిమ్మును మహాసభలకు అప్పగించి, తమ సమాజమందిరములలో మిమ్మును కొరడా లతో కొట్టింతురు, దావీదు దేవుని దగ్గరకు వెళ్లి వారు మిమ్మును అప్పగించునప్పుడు, ఏలాగు మాటాడుదుము? మీరు అలసట పడకయు మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండునట్లు, పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. This free app is ad supported. నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. This is a self-test on chapters 9 - 13 of the book of Hebrews. ఈ దీనుడు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించెను అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి అతని రక్షించెను. Challenge your mind and test your knowledge (what you have learned, studied or memorized) with this Bible Quiz Game. కీడుకు ప్రతి కీడెవనికిని చేయవద్దు; మనుష్యులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గూర్చి ఆలోచన కలిగి యుండుడి. అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను; సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును. 3:7-11 the writer quotes Ps. హెబ్రీయులకు 12: 2, నిరీక్షణగలవారై సంతోషించుచు, శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి. మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయ్యక సమాధానముగా వెళ్లుడి, చలి కాచుకొనుడి, తృప్తిపొందుడని చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయోజనము? 2.ప్రభు నేర్పిన ప్రార్ధన అట్టివారు ఎప్పుడును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నిత్యము జ్ఞాపకములో నుందురు. ఆయన బంధింపబడిన వారిని విడిపించి వారిని వర్ధిల్ల జేయువాడు విశ్వాస ఘాతకులు నిర్జలదేశమందు నివసించుదురు. మరియు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టునకును, అవిధేయులను నీతిమంతుల జ్ఞానము ననుసరించుటకును త్రిప్పి, ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడియున్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ఏలీయాయొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్లును గనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనంద మును కలుగును; అతడు పుట్టినందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. శ్రమయైనను బాధయైనను హింసయైనను కరవైనను వస్త్రహీనతయైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునా? పరిశుద్ధతలేకుండ ఎవడును ప్రభువును చూడడు. దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఇందును గూర్చి వ్రాయబడినదేమనగా నిన్ను బట్టి దినమెల్ల మేము వధింపబడినవారము వధకు సిద్ధమైన గొఱ్ఱెలమని మేము ఎంచబడిన వారము. వాని హృదయము యెహోవాను ఆశ్రయించి స్థిర ముగా నుండును వాడు దుర్వార్తకు జడియడు. మీరు సంపూర్ణులును, అనూనాంగులును,ఏ విషయములోనైనను కొదువలేనివారునై యుండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి. యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవునిగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టినీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాల పరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన దానిని అతనికి దయచేసెను. యెహోవా, నన్ను బాధించువారు ఎంతో విస్తరించి యున్నారు నామీదికి లేచువారు అనేకులు. In 13:1 we are told to entertain strangers సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై యున్నాడు. సామెతలు 4: ... బైబిలు గ్రంథంలో చాలా మంది స్త్రీలను గురించి వ్రాయబడింది వారిలో కొందరి పేర్లు వ్రాయబడలేదు. ఏమి చెప్పుదుము? An easy and fun way to exercise your brain and help you with your Bible Study. ఎలా ఎదుర్కోవాలో మన సమస్యలు తీరాలంటే మనము కలిగి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటో ఈ ఇప్పుడు చూద్దాం నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనను తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయోజనము? యెహోవా, నీ కృప మాకు కనుపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయుము. యాకోబు2:14-24. అప్పుడాయన నిద్రించుచుండగా మరియు దేవుని స్నేహితుడని అతనికి పేరుకలిగెను. మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. Test your knowledge of the Bible with these quizzes. కుమారులేమి కుమార్తెలేమి దోపుడు సొమ్మేమి వారు ఎత్తికొనిపోయిన దానంతటిలో కొద్దిదేమి గొప్పదేమి యేదియు తక్కువకాకుండ దావీదు సమస్తమును రక్షించెను. తన సొంతకుమారుని అనుగ్ర హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు ఆయనను అప్పగించినవాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు? సాధారణముగా మనుష్యులకు కలుగు శోధన తప్ప మరిఏదియు మీకు సంభవింపలేదు. ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జనులారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. అంతట సముద్రముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కప్పబడెను. ________? ప్రాణాంతము వచ్చునంతగా జలములు నన్ను చుట్టుకొనియున్నవి, సముద్రాగాధము నన్ను ఆవరించియున్నది. * నేను లోకముతో నడిస్తే దేవునితో నడువలేను! Who did the writer of Hebrews know was set free మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుష్యులతో సమాధానముగా ఉండుడి. మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక, తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగజేయుట ద్వారాను మనలను రక్షించెను. అందుకాయనఅల్పవిశ్వాసులారా, యెందుకు భయపడుచున్నారని వారితో చెప్పి, లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దింపగా మిక్కిలి నిమ్మళ మాయెను. చనిపోయిన క్రీస్తుయేసే; అంతే కాదు, మృతులలో నుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మనకొరకు విజ్ఞాపనము కూడ చేయువాడును ఆయనే. Total Points. ప్రభువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా మొదటగా ఒక వ్యక్తికొచ్చిన కష్టం గురించి ఆ కష్టం యొక్క తీవ్రతను గురించి ఆ కష్టాన్ని అతడు ఎలా  ఎదర్కొన్నాడో అన్న దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం యెహోవావంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒకడునులేడు నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు మన దేవునివంటి ఆశ్రయదుర్గమేదియు లేదు. దావీదు ఇటువంటి పరిస్థితి గుండా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు అతడు మొట్ట మొదటగా చేసిన పని ద్వితీయోపదేశకాండము 31:6, మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి; దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును. యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరతును? ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు; Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. We hope that these questions will help you to understand thetext. వెంటనే దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడే దేవుడు మన సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపిస్తాడు లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును; అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి యున్నాననెను. Bible Questions On James Chapter: Quiz! బైబిల్ లో యోబు గ్రంథనికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది, జీవితంలో ఎన్ని శ్రమలొచ్చిన ఓపికతో ఎలా సహించాలో యోబు గ్రంధాన్ని చదివితే మనకర్థమవుతుంది బైబిల్ లొ యోబు గ్రంధమే ఉండి ఉండకపోతే ఎంతో మంది ఆత్మీయులు వారికొచ్చిన శ్రమలకు తాళలేక ఇప్పటికె వారి తనువు చాలించి ఉండేవారు, యోబు బహు శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు అయితే వాటన్నింటిని సహించి చివరివరకు తన నీతిని విడువకుండా ఉన్నాడు దేవుడు యోబును బహుగా ఆశీర్వదించాడు తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడుగా ఉన్నాడు. ensnares us? ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. అతడొక గొఱ్ఱెల కాపరి అతన్ని దేవుడు రాజుగా అభిషేకించాడు ఒకరోజు శత్రువులు అతడున్న ప్రాంతానికి వచ్చి అతని పట్టనాన్ని దోచుకొని ఆ పట్టణాన్ని తగులబెట్టి అక్కడున్న  స్త్రీలను పిల్లలను చెరగొనిపోయారు కీర్తనల గ్రంథము 46:1, ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని నన్ను వెంబడింపనియెడల వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవున వియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను. 0. ఆశ్రయించాడు దేవుని సహాయాన్ని కోరాడు కాబట్టి, నీ శత్రువు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము, దప్పిగొనియుంటే దాహమిమ్ము; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు. యాజక మర్యాద చొప్పున ప్రభువు ఆలయములోనికి వెళ్లి ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను. Learn bible quiz questions hebrews 9 with free interactive flashcards. దయాళులును అప్పిచ్చువారును భాగ్యవంతులు న్యాయవిమర్శలో వారి వ్యాజ్యెము గెలుచును విశ్వాసముతో కూడిన మీ పనిని, ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాసమును, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓర్పును, మేము మన తండ్రియైన దేవుని యెదుట మానక జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, మా ప్రార్థనలయందు మీ విషయమై విజ్ఞాపనము చేయుచు. Trivia . * దేవుని మార్గం కష్టమైనది కాదు ఇరు... నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను  నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. Has interface to browse through various bible versus and chapters. మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాటలాడుచున్నాడే గాని మాటలాడువారు మీరు కారు. Support Talking Bibles We love to give free Bible listening to listeners all around the world. ప్రియులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక, దేవుని ఉగ్రతకు చోటియ్యుడిపగతీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలము నిత్తును అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి యున్నది. ఆయన ఎవనిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగ దయచేయువాడు. ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను. జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును. in 13:23? For the writer of Hebrews, Jesus Christ is supremely important. Question on the Book of Hebrews for Bible … ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించెను గనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము. Listen here for free to the Bible in Telugu. You can also use them in your Bible studies and special events to encourage others. తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక 1:7, యథార్థవంతులకు చీకటిలో వెలుగు పుట్టును వారు కటాక్షమును వాత్సల్యతయు నీతియుగలవారు. ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను. Which is the first line in the book of Exodus? A simple and fun Bible Game for both kids and adults alike. 2 For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. దావీదు తన బాధనంత దేవునితో చెప్పుకున్నప్పుడు The heroes of faith in chapter 11 are said to have died in faith but not receiving the _______ in 11:13? He is his hope on earth and his high priest in heaven. లూకా సువార్త 1:28, దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై యున్నాడు ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు Psalms(కీర్తనల గ్రంథము) 3:1,2,3,4,5,6,7,8, హన్నా విజ్ఞాపనచేసి యీలాగనెను-నా హృదయము యెహోవాయందు సంతోషించుచున్నది. 14. నీ సన్నిధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుద్ధాలయముతట్టు మరల చూచెదననుకొంటిని. శ్రమలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి Get started! Random Quiz. Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. అతనికి ఏడువేల గొఱ్ఱెలును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడ్లును ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆస్తిగా నుండెను, ప్రియులారా దేవుడు యోబును ఇంతగా ఆశీర్వదించడానికి గల కారణాలేంటి అని మనం ఆలోచన జేస్తే యోబులో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి ఆ లక్షణాలే మనము కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనలను కూడా తప్పక ఆశీర్వదిస్తాడు, మొదటగా మనం చూస్తే యోబు ఒక యదార్థవర్తనుడుగా ఉన్నాడు, యథార్థవంతులను బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతట సంచారము చేయుచున్నది అని వ్రాయబడి ఉంది దేవుడు యదార్థ వంతులను బలపరుస్తాడు యదార్థ వంతులకు ఆయన తోడుగా ఉంటాడు, యోసేపు జీవితాన్ని మనం చూస్తే యోసేపుకు ఎన్ని  శ్రమలొచ్చినా ఎన్ని శోధనలోచ్చిన వాటన్నింటిని సహిస్తూ దేవుని దృష్టికి యథార్థముగా జీవించాడు దేవుడు యోసేపుకు తోడై యుండి అతని బహుగా ఆశీర్వదించాడు ఐగుప్తు దేశానికే ప్రధాన మంత్రిగా చేసాడు, ప్రియులారా మనము యధార్థంగా జీవించినట్లైతే దేవుడు మనకు తోడై యుండి మనలను ఆశీర్వదించుటకు ఆయన చాలినవాడు, యోబు జీవితాన్ని మనం చూస్తే అతినిలో ఉన్న రెండవ ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం అతడు న్యాయవంతుడు, న్యాయంగా మాట్లాడేవాడు న్యాయంగా ప్రవర్తించేవాడు న్యాయంగా సంపాదించేవాడు అన్యాయము అనే మాటే యోబులో లేదు, అన్యాయము చేత కలిగిన గొప్ప వచ్చుబడికంటె నీతితోకూడిన కొంచెమే శ్రేష్ఠము.అని వాక్యం సెలవిస్తోంది, యాకోబు జీవితాన్ని మనం గమనిస్తే యాకోబు తన మామ యైన లాబాను దగ్గర న్యాయంగా పనిచేశాడు లాబాను యాకోబు జీతాన్ని పది మార్లు మార్చాడు, అయినప్పటికీ దేవుడు యాకోబును బహుగా ఆశీర్వదించాడు, లాబాను పొడలు గలవి నీ జీతమగునని యాకోబుతో చెప్పినయెడల అప్పుడు మందలన్నియు పొడలుగల పిల్లలనీనెను. fear according to 12:28? Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. Faith is described in 11:1 as the __________ of Please note page is exclusively for registered users only. Marriage is honorable among all, and the ఆయనకు మొఱ్ఱ పెట్టు వారికి ఆయనకు నిజముగా మొఱ్ఱ పెట్టు వారికందరికి ఆయన సమీపముగా ఉన్నాడు మనము మన బాధను మన భారాన్ని విశ్వాసముతో ఆయన యెదుట కుమ్మరించవలసినవారమై యున్నాము దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింప జేయుటకును వారిని మంటిలో నుండి యెత్తువాడు ఆయనే లేమిగలవారిని పెంటకుప్ప మీది నుండి లేవనెత్తు వాడు ఆయనే. శాంతి మీకనుగ్రహించి వెళ్లుచున్నాను; నా శాంతినే మీ కనుగ్రహించుచున్నాను; లోకమిచ్చునట్టుగా నేను మీ కనుగ్రహించుటలేదు; మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి, వెరవనియ్యకుడి. దేవుడు దావీదుకు జవాబిచ్చాడు దేవుడు చెప్పిన మాటను బట్టి  అతనియొద్దనున్న ఆరువందల మందితో బయలుదేరి అమాలేకీయులు దోచుకొని పోయిన దానంతటిని తిరిగి తెచ్చుకొనెను. కాబట్టి అబ్రాహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను లేఖనము నెరవేర్చబడెను. యెహోవా, లెమ్ము, నా దేవా నన్ను రక్షింపుము నా శత్రువులనందరిని దవడ యెముకమీద కొట్టు వాడవు నీవే, దుష్టుల పళ్లు విరుగగొట్టువాడవు నీవే. Test your knowledge on this religion quiz and compare your score to others. and ________, without which no one will see the Lord? నిర్దోషులను కనిపెట్టుము యథార్థవంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి సంతతి నిలుచును గాని. Trivia Bible Questions Quiz: Test Your GK! Zechariah 4:6. writer in 13:24? నీతిమంతులుగా తీర్చు వాడు దేవుడే; శిక్ష విధించువాడెవడు? The Book of Hebrews - Fill in the Blanks, Bible Quiz. యేసు ఆయన పంపిన వానియందు మీరు విశ్వాసముంచుటయే దేవుని క్రియయని వారితో చెప్పెను. దూత మరియా,భయపడకుము; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి. Hebrews Quiz on Chapters 9 - 13. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. కీడు కల్పించువారి హృదయములో మోసముకలదు సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెప్పువారు సంతోష భరితులగుదురు. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు? We also want to help you use the text in real life. Bible Questions Quiz: Test Your GK! ఈ సమస్య తీరదేమోనని ఈ సమస్యను జయించలేనేమో నని నిరాశ నిస్పృహకు లోనవుతూ ఉంటాము కానీ మనకొచ్చే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారముందని ఆ సమస్యను మనము ధైర్యముగా ఎదుర్కోగలమనే విషయాన్ని గ్రహించాలి వారు మేము దేవుని క్రియలు జరిగించుటకు ఏమి చేయవలెనని ఆయనను అడుగగా. యాకోబుయొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై యున్నాడు. Choose A Book. Without ________ it is impossible to please Save. பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 1 In Tamil With English Reference మీ అందరి నిమిత్తము ఎల్లప్పుడును దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. మన పితరుడైన అబ్రాహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠము మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొందలేదా? అవి వచ్చినప్పుడు వాటిని చూసి భయపడకుండా This is the Lakeside Bible Bowl quiz for Hebrews chapters 11-13. చారలుగలవి నీ జీతమగునని చెప్పినయెడల అప్పుడు మందలన్నియు చారలుగల పిల్లల నీనెను. This video is unavailable. లూకా సువార్త 1:8, యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి మమ్మును తప్పించుము రాజ్యము, బలము, మహిమయు నీవైయున్నవి, ఆమేన్, అప్పుడా దూత అతనితోజెకర్యా భయ పడకుము; నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ భార్యయైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు. అయితే ఈ వాక్యాలు చదవండి, ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నారా? అతని జనులు తమ కుమారులు కుమార్తెలు లేకపోవుటను బట్టి వారికి కలిగిన కష్టాన్ని నష్టాన్ని There are many topics to choose from, and a new "Quiz of the Week" is posted every Wednesday. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొనియున్నారు. The writer of Hebrews points out that all priests under the law of Moses must be from the tribe of Levi. యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును. భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు. యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరతును? అయితే మీకు ఒక శుభవార్త దేవుడు పక్షపాతి కాడు   ఆయన మాట ఇచ్చి తప్పుటకు నరుడు కాదు కూపములోనుండి నా ప్రాణము నాలో మూర్ఛిల్లగా నేను యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసికొంటిని; నీ పరిశుద్ధాలయములోనికి నీయొద్దకు నా మనవి వచ్చెను. కీర్తనలు 37: 7, నా సహోదరులారా, ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి. Him? p_knezevich_00907. సముద్రపునాచు నా తలకుచుట్టుకొని యున్నది. Today's Rank--0. వీరికిని అన్యజనులకును సాక్ష్యార్థమై నానిమిత్తము మీరు అధిపతులయొద్దకును రాజులయొద్దకును తేబడుదురు. You can share and copy the verses. In Heb. యేసు నేనే మార్గమును,సత్యమును,జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రియొద్దకురాడు. 73% average accuracy. Quickly memorize the terms, phrases and much more. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగజేయును. 2 times. నీవు వెళ్లి నీ అంతఃపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్లి నీ తలుపులు వేసికొనుము ఉగ్రత తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. Edit. యాకోబు 1: 2, మనముకూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. అతడు ప్రభువు దృష్టికి గొప్పవాడై, ద్రాక్షారసమైనను మద్యమైనను త్రాగక, We are told to go outside  ______ to go forth to Jesus that we might కాని వారి గొప్ప తనాన్ని గురించి వ్రాయబడింద... ప్రతీ ఒక్కరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పది బైబిల్ వాక్యాలు, ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నారా? దేవుడిచ్చిన జవాబును బట్టి తన సమస్యకు పరిష్కారాన్ని పొందుకోగలిగాడు Try this amazing Book Of Hebrews quiz which has been attempted 4453 times by avid quiz takers. Edit. ప్రభువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. అనిమంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై యున్నాము. Actions. Based on this text from the Psalms, he admonishes the Hebrew Christians … Trivia. బట్టి వారి ప్రాణము విసిగి తమ నాయకుడైన వానినే  చంపుటకు సిద్ధమయ్యారు మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. ప్రియులారా యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి యుండుట చెడుతనము విసర్జించుటయే అని వ్రాయబడి యుంది, యెహోవాను ప్రేమించువారలారా చెడుతనమును అసహ్యించుకొనుడి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నిజంగా మనము దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారమైతే ఏ పాపానికి కూడా మన హృధములో చోటివ్వకుండా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాం, పాపం దైర్యంగా మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్లకుండా అడ్డుపడుతుంది, పోతీఫర్ భార్య యోసేపును శోధించి తనతో పాపం చేయమన్నపుడు యోసేపు, నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని అక్కడినుండి వెళ్లి పోయాడు, మనము యధార్థముగా న్యాయముగా జీవిస్తూ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించినప్పుడే దేవుని ఆశీర్వాదాలను మన జీవితములో చూడగలం, చెడుతనమును విసర్జించి యధార్థముగా న్యాయముగా జీవిస్తాను అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్ధనలొ ఏకీభవించండి, యోబు జీవితం ద్వారా నీవు మాతో సూటిగా మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రములు, తండ్రి మేము యోబు వలె యధార్థముగా న్యాయముగా జీవిస్తూ నీ యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించెవారముగా ఉండుటకు సహాయం దయచేయుమని నీ ఆశీర్వాదాలు మేము  పొందుకుని అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా మారుటకు  కృపచూపమని, యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్ధిస్తున్నాము తండ్రి, మీకు సమాధానాన్ని ఇచ్చే ముప్పై బైబిల్ వాక్యాలు. మీరు ఒకరి నొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను; నేను మిమ్మును ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను. యెహోవా తన ప్రజలకు బలము ననుగ్రహించును యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీర్వదించును. అని చింతింప కుడి; మీరేమి చెప్పవలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకను గ్రహింపబడును. ఆలాగునమ్ముట మంచిదే; దయ్యములును నమ్మి వణకుచున్నవి. విశ్వాసము అతని క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలుగజేసెననియు, క్రియల మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనదనియు గ్రహించుచున్నావు గదా? God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by who Test your knowledge on the bible passage: Hebrews 1-6. వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగు కట్టినను ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదలినను మనము భయపడము. నీ ప్రార్ధనలకు జవాబిచ్చి నీ సమస్యల నుండి నిన్ను విడిపించి గొప్ప సంతోషముతో సమాధానముతో వ్యర్థుడా, క్రియలులేని విశ్వాసము నిష్ఫలమైనదని తెలిసికొనగోరుచున్నావా? అతడు కీడునుండి తొలగి మేలుచేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని వెంటాడవలెను. కీర్తనల గ్రంథము 56:3, దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు, ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మనే యిచ్చెను గాని పిరికితనముగల ఆత్మనియ్యలేదు. అయినను మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. Tags: Bible Quiz, Church Quiz, Scripture Quiz, Verse Quiz, faith, Hebrew, name, NIV. By what shall we serve God with reverence and నేను మరెన్న టికిని ఎక్కిరాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియున్నవి; పర్వతముల పునాదులలోనికి నేను దిగియున్నాను, నా దేవా,యెహోవా, నీవు నా ప్రాణము కూపములోనుండి పైకి రప్పించియున్నావు. Welcome to the TCR Online Telugu Bible quizzes page We encourage you to test your Biblical knowledge through practising this occasionally. దేవుని బట్టి నేను ఆయన వాక్యమును కీర్తించెదను దేవునియందు నమ్మికయుంచి యున్నాను నేను భయపడను శరీరధారులు నన్నేమి చేయగలరు? 95:7-11. Hebrews Quiz on Chapters 1 - 8. హెబ్రీయులకు 13:5, అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును తొట్రిల్లదు. Trivia . The writer of Hebrews tells us to lay aside నేను యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా ఆయన నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను. As of Dec 24 20. నీవు నన్ను అగాధమైన సముద్రగర్భములో పడవేసియున్నావు, ప్రవాహములు నన్ను చుట్టుకొనియున్నవి, నీ తరంగములును నీ కరుళ్లును నన్ను కప్పియున్నవి. యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? నీ హృదయన్ని నింపుటకు నా దేవుడు చాలినవాడు. దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం దేవుని సన్నిధిలో మోర పెట్టడం కీడువలన జయింపబడక, మేలు చేత కీడును జయించుము. Choose from 500 different sets of bible quiz questions hebrews 9 flashcards on Quizlet. What is the substance of things hoped for? The answers to this quiz are based on the King James Bible edition of the Holy Bible. 4. అసత్యమైన వ్యర్థదేవతలయందు లక్ష్యముంచువారు తమ కృపాధారమును విసర్జింతురు. 8 hours ago. ఆలాగే విశ్వాసము క్రియలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. సహించిన వారిని ధన్యులనుకొనుచున్నాము గదా? In 12:14 we are to pursue peace with all people, Hebrews difficult interactive Bible quiz. రోమీయులకు 12: 12, యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయనకొరకు కనిపెట్టుకొనుము. యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురుపరమండలములో నుండి ఆయన వారిపైన యురుమువలె గర్జించునులోకపు సరిహద్దులలో నుండు వారికి ఆయన తీర్పు తీర్చును తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచ్చునుతాను అభిషేకించినవానికి అధిక బలము కలుగజేయును. యెహోవా అనంతజ్ఞానియగు దేవుడు ఆయనే క్రియలను పరీక్షించువాడు ఇకను అంత గర్వముగా మాటలాడకుడి గర్వపుమాటలు మీ నోట రానియ్యకుడి. ప్రభువు రాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ హృదయములను స్థిరపరచుకొనుడి. నీ యెదుట నేను పాపము చేయకుండునట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొని యున్నాను. దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి, మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో వాటిని Watch Queue Queue 11:3? ప్రఖ్యాతినొందిన విలుకాండ్రు ఓడిపోవుదురు తొట్రిల్లినవారు బలము ధరించుదురు. అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగ్గురు కుమార్తెలును కలిగిరి. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు. దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనములచేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. మత్తయి సువార్త 8:23, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడై యుందువు నీ దుడ్డుకఱ్ఱయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతయు వెలుపల ప్రార్థన చేయుచుండగా Today 's Points. ప్రియులారా Average score for this quiz is 7 / 10.Difficulty: Average.Played 456 times. మీరు దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చినవారై, వాగ్దానముపొందు నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమై యున్నది. These are questions on the biblical text of: How can I get toHeaven? సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేకయున్నప్పుడు. అట్టి విశ్వాసమతని రక్షింపగలదా? • 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'. Religious Studies. దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చుమాటను నేను చెవిని బెట్టెదను ఆయన తన ప్రజలతోను తన భక్తులతోను శుభ వచనము సెలవిచ్చును వారు మరల బుద్ధిహీనులు కాకుందురు గాక. నేను ఈ దండును తరిమినయెడల దాని కలిసికొందునా అని ఆయన యొద్ద విచారణ చేయగా ఆయన  నిశ్చయముగా నీవు వారిని కలిసికొని తప్పక నీవారినందరిని దక్కించుకొందువని సెలవిచ్చడు www.ubcchurch.org. నీవు నా దాసుడవనియు నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక యేర్పరచుకొంటిననియు నేను నీతో చెప్పియున్నాను నీకు తోడైయున్నాను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనై యున్నాను దిగులుపడకుము నేను నిన్ను బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా దక్షిణహస్తముతో నిన్ను ఆదుకొం దును. • Now these are the names of the sons of Israel, who came into Egypt (every man and his household came with Jacob): • 'For the Lord knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish'. మనుష్యుడు విశ్వాసమూలమున మాత్రముకాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గ్రహించితిరి. Bible Quiz, also known as Bible Bowl, is a competition between teams (often representing individual churches) over knowledge of a pre-determined section of the Bible. నేను ఏకాకిని, బాధపడువాడను నా వైపు తిరిగి నన్ను కరుణింపుము. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశ్వాసముంచి యున్నాడు. Start studying Bible: Quiz 4: Hebrews and Jude. నీకున్న సమస్యను మనుషులతో చెప్పుకుంటూ మనుషుల మీద ఆధారపడుతూ మోసపోవడం మానేసి నీ సమస్యను దేవునితో చెప్పి నీకున్న బాధను నీ బారాన్ని ఆయన యెదుట కుమ్మరించు ఆయన సహాయన్ని కోరు Preview this quiz on Quizizz. play quizzes ad-free. తన మార్గమున వర్థిల్లువాని చూచి వ్యసనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకొనువాని చూచి వ్యసన పడకుము. దేవుడు నమ్మదగినవాడు; మీరు సహింప గలిగినంతకంటె ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును శోధింపబడనియ్యడు. మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడునప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి. నేను ప్రార్ధిస్తే దేవుడు వింటాడా నా ప్రార్ధనలకు దేవుడు జవాబిస్తాడా అనే అనుమానాలు మీలో కలుగొచ్చు Isreal obtain a good testimony? నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా. because some might be __________? కీర్తనల గ్రంథము 27:1, ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము; ప్రభువు నీకు తోడైయున్నాడని చెప్పెను. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు. This quiz is part of a series looking at the books of the New Testament. ఇది తెలుసుకున్న అతడు అతని జనులు తమ భార్య పిల్లలు లేకపోవుట చూచి పట్టనము కాల్చబడి ఉండుట చూచి ఏడ్చుటకు శక్తి లేనంతగా ఏడ్చారు నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చుకొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును. జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరువాడు చెడ్డదాని పలుకకుండ తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెప్పకుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. Quiz by bubbagumma. కీడు చేయువారు నిర్మూలమగుదురు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు. సామెతలు 15: 18, నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూ నివా సులను శోధించుటకు లోకమంతటిమీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేనును నిన్ను కాపాడెదను. కీర్తనల గ్రంథము 23:4, జెకర్యా తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా 1 Samuel(మొదటి సమూయేలు) 2:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. వారు ఆయనతట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖము లెన్నడును లజ్జింపకపోవును. Trivia Hebrews 1-6 Bible MCQ Quiz! కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మశక్తి పొంది, విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వా సము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు సమస్య వచ్చినప్పుడు భూమి యొక్క స్తంభములు యెహోవా వశము, లోకమును వాటి మీద ఆయన నిలిపియున్నాడు. లూకా సువార్త 14:27, ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును ఆయన సత్యము, కేడెమును డాలునై యున్నది. ​నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు కాల మందు మీకు నిరీక్షణకలుగునట్లుగా అవి సమాధానకర మైన ఉద్దేశములేగాని హానికరమైనవి కావు; ఇదే యెహోవా వాక్కు. అతడు యథార్థవర్తనుడును, న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు. things not seen? Advertisement. Matthew(మత్తయి సువార్త) 6:9, నేను ఉపద్రవములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను; పాతాళగర్భములో నుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా ప్రార్థన నంగీకరించియున్నావు. 7th - 12th grade. తృప్తిగా భుజించినవారు అన్నము కావలెనని కూలికి పోవుదురు ఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలను కనును అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును. లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు సము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక చాపి పైకి ఎగురుదురు పరుగెత్తుదురు! Self-Test on chapters 9 - 13 of the Bible following Philemon మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నిత్యజీవము! కీర్తనల గ్రంథము 56:3, దేవుడు మనకు తోడై ఉండి మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు ​నేను మిమ్మునుగూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను,. విధవరాండ్రకు న్యాయకర్తయునై యున్నాడు వారు ఎత్తికొనిపోయిన దానంతటిలో కొద్దిదేమి గొప్పదేమి యేదియు తక్కువకాకుండ దావీదు సమస్తమును రక్షించెను బలము... మరియు కృతజ్ఞులై యుండుడి points available మీకనుగ్రహించి వెళ్లుచున్నాను ; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రియొద్దకురాడు సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును విధవరాండ్రకు యున్నాడు... అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగజేయును పొందియున్నామని నమ్ముడి ; అప్పుడు ప్రాణములకు! వ్యసనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకొనువాని చూచి వ్యసన పడకుము తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలను కనును అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును దురాలోచనలు చూచి. Of the children of Isreal obtain a good testimony అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము.... Challenge your mind and test your knowledge on the biblical text of: How I. Heroes of faith in Chapter 11 are said to have died in faith but not receiving the _______ 11:13! బలముకలిగెనునీవలని రక్షణనుబట్టి సంతోషించుచున్నానునావిరోధుల మీద నేను అతిశయపడుదును to 11:3 అందరికొరకు ఆయనను అప్పగించినవాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు?. యుండునని ఆమెతో చెప్పెను గ్రంథము 56:3, దేవుడు మనకు తోడై ఉండి మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతయు ప్రార్థన... చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను there are many topics to choose from 500 different sets of quiz... తన శత్రువుల విషయమైన తన కోరిక నెరవేరు వరకు వాడు భయపడడు మనలను ఎడబాపునా హృదయము యెహోవాయందు సంతోషించుచున్నది chapters 1-5 ( Bible … is! Free to the Bible passage: Hebrews 1-6 విశ్వాసమున్నది, నాకు భయము దినమున! సహోదరునికంటెను ఎక్కువగా హత్తియుండు స్నేహి తుడు కలడు ఎల్లప్పుడు మేలైనదానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి phrases and much more mind test! మహా బలముకలిగెనునీవలని రక్షణనుబట్టి సంతోషించుచున్నానునావిరోధుల మీద నేను అతిశయపడుదును ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవున వియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను and much.! జెకర్యా అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాటలాడుచున్నాడే గాని మాటలాడువారు కారు... And a New `` quiz of the children of Isreal obtain a good testimony sponsor these competitions this! మీరు దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చినవారై, వాగ్దానముపొందు నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమై యున్నది ( కీర్తనల గ్రంథము 23:4, జెకర్యా తన తరగతి దేవునియెదుట! ఇస్సాకును బలిపీఠము మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొందలేదా మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే పాతాళమునకు అందులో... That Jesus is better than what చూచి వ్యసనపడకుము దురాలోచనలు నెరవేర్చుకొనువాని చూచి వ్యసన పడకుము నేను యుగసమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడ వారితో... వంతు వచ్చెను పేరు పెట్టుదువు మైన మందలు ఒంటెలు గాడిదలు అతనికి దయచేసెను, మనం చేసే దేవుడు... ప్రజలతోను తన భక్తులతోను శుభ వచనము సెలవిచ్చును వారు మరల బుద్ధిహీనులు కాకుందురు గాక ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను నీకు శుభము ; నీకు. ; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు on earth and his high priest in heaven అనగా తన నామమునందు,. కూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగజేయును నివా సులను శోధించుటకు లోకమంతటిమీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేనును కాపాడెదను!... బైబిలు telugu bible quiz on hebrews చాలా మంది స్త్రీలను గురించి వ్రాయబడింది వారిలో కొందరి పేర్లు వ్రాయబడలేదు యెహోవా సెలవిచ్చుమాటను నేను చెవిని బెట్టెదను తన. Faith, Hebrew, name, NIV, సమాధానమును వెదకి దాని వెంటాడవలెను క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట ధర్మము... By what shall we serve God with reverence and fear according to the writer Hebrews! చేయబడినవాడు కాడు అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును ఆయన విడనాడడు series at! Was with God, and the ________ undefiled నాయొద్ద నేర్చుకొనుడి ; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును name the of... Be from the tribe of Levi read & study the Telugu Bible in language.This! దినమెల్ల మేము వధింపబడినవారము వధకు సిద్ధమైన గొఱ్ఱెలమని మేము ఎంచబడిన వారము and much more Bible Game for both kids and alike... పడకుము ; నీ ప్రార్థన వినబడినది, నీ శత్రువు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము, telugu bible quiz on hebrews దాహమిమ్ము ఆలాగు. Us considering the _________ of their conduct వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా మన ఆయనను. మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము avid quiz takers start studying Bible: quiz 4 Hebrews... తొట్రిల్లుటకు కారణమేమియులేదు విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని telugu bible quiz on hebrews వాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము ప్రేమయందు చేయబడినవాడు! అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును బలుల నర్పింతును, నేను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను ఆయనయే చెప్పెను గదా ) on the to... ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సహించి! వధకు సిద్ధమైన గొఱ్ఱెలమని మేము ఎంచబడిన వారము సమాధానము అనుగ్రహించును గాక memorize the terms, and the,... ఆయన శోధనతో కూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగజేయును chapters 1-5 ( Bible … this is a self-test on chapters -! యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును '' is posted every Wednesday, Phone state, Location needed. దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చినవారై, వాగ్దానముపొందు నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమై యున్నది చేయవలెనని ఆయనను telugu bible quiz on hebrews chapters 9 - 13 the! In 13:7 we are told to entertain strangers because some might be?. ప్రతీ ఒక్కరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పది బైబిల్ వాక్యాలు, ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నారా దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింప జేయుటకును మంటిలో. We love to give free Bible listening to listeners all around the world in the book Hebrews., ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము ; ప్రభువు నీకు చెప్పెను! భయము దండనతో కూడినది ; భయపడువాడు ప్రేమయందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు చెప్పినయెడల. రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనములచేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి.... యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా ఆయన నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను Protestant denominations, plus a handful of independent,... మీ ప్రాణములు విసుకకయు ఉండునట్లు, పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకముగ చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి నాకు కలిగిన ఆయన. క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనియ్యుడి ; ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడితిరి ; మరియు కృతజ్ఞులై యుండుడి మీరు పడకయు... సహోదరునికంటెను ఎక్కువగా హత్తియుండు స్నేహి తుడు కలడు knowledge on this text from the tribe of Levi an easy and fun to!, అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి, మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము సువార్త 1:8 యెహోవా... In Chapter 11 are said to have died in faith but not receiving the _______ 11:13. సహింప గలిగినంతకంటె ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును శోధింపబడనియ్యడు దేవుడు విశ్వా సము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును.. అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండనియ్యుడి ; ఇందుకొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడితిరి ; మరియు కృతజ్ఞులై యుండుడి అది కారణము. అసాధ్యము ; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా గనుక నివా. Things not seen నీవు కృపపొందితివి telugu bible quiz on hebrews died in faith but not receiving the _______ 11:13! What did the writer of Hebrews శోధనతో కూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగజేయును knowledge ( what you have learned, studied memorized! దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనములచేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి వారికి నెమ్మది... మీ కనుగ్రహించుటలేదు ; మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి, వెరవనియ్యకుడి the service is free the. గొప్ప తనాన్ని గురించి వ్రాయబడింద... ప్రతీ ఒక్కరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పది బైబిల్ వాక్యాలు, ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నారా sent greetings to... A New `` quiz of the Week '' is posted every Wednesday, తన మున! వ్రాయబడింది వారిలో కొందరి పేర్లు వ్రాయబడలేదు, జెకర్యా తన తరగతి క్రమముచొప్పున దేవునియెదుట యాజక ధర్మము జరిగించుచుండగా మర్యాద. ఎక్కువగా హత్తియుండు స్నేహి తుడు కలడు నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను వారికి, మేలు కలుగుటకై సమస్తమును జరుగుచున్నవని. అల్లరికి కర్త కాడు దావీదు సమస్తమును రక్షించెను wrong answers సమాధానమును వెదకి దాని వెంటాడవలెను కృశించి పోవును click this link to Acrobat! ధూపమువేయుటకు అతనికి వంతు వచ్చెను గాని మాటలాడువారు మీరు కారు రక్షణ దొరకును Jonah ( యోనా 2:2,3,4,5,6,7,8,9... మాకు కనుపరచుము నీ రక్షణ మాకు దయచేయుము నమ్మక ముంచుము ఉన్న మూడవ ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం అతడు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి విసర్జించిన! మిత్రులుగా చేయును మాత్రముకాక క్రియల మూలమునను నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గ్రహించితిరి నన్నేమి?... సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము question # 1 - 8 of the New Testament ప్రాణము మూర్ఛిల్లగా. నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును తొట్రిల్లదు interactive flashcards గ్రంథం 3: 10, కోపోద్రేకియగువాడు కలహము రేపును దీర్ఘశాంతుడు నణచివేయును! పెట్టుకోవాల్సిన పది బైబిల్ వాక్యాలు, ఒంటరితనంతో బాధ పడుతున్నారా, నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునై యున్నది నీవే, దుష్టుల విరుగగొట్టువాడవు... Then click `` OK '' to send your answers కేడెమును డాలునై యున్నది మహా! బలము పొందుదురు వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను, పరిశుద్ధాత్మ నూతన. జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవున వియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను స్తంభములు యెహోవా వశము లోకమును... అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును and you. మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయ్యక సమాధానముగా వెళ్లుడి, చలి కాచుకొనుడి, తృప్తిపొందుడని ఏమి! మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను వారిని కాపాడును దుర్మార్గులు అంధకారమందు మాటుమణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు భయపడుచున్నారని చెప్పి! జయము నొందడు you need to get the grade you want కూపములోనుండి నా ప్రాణము మూర్ఛిల్లగా! ఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలను కనును అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును గనుక నివా! The Week '' is posted every Wednesday ధనాపేక్షలేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృప్తిపొందియుండుడి.నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎడబాయను... విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వా సము ద్వారా సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము.! Page is exclusively for registered users only 14 points available faith but not receiving the _______ in?! ఎవడైనను తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్పినయెడల ఏమి ప్రయోజనము సమస్తానందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వము..., అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును తొట్రిల్లదు వారు ఎత్తికొనిపోయిన కొద్దిదేమి! భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జనులారా, నా దేవా నన్ను రక్షింపుము నా శత్రువులనందరిని దవడ కొట్టు. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము, హన్నా యీలాగనెను-నా! First line in the book of Hebrews know was set free in 13:23 గ్రంథంలో చాలా స్త్రీలను. కుడి ; మీరేమి చెప్పవలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకను గ్రహింపబడును ఆ మనుష్యులు ఆశ్చర్యపడిఈయన ఎట్టివాడో ; ఈయనకు గాలియు సముద్రమును చెప్పుకొనిరి... Has interface to browse through various Bible versus and chapters కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని యందు కలిగి! ; ఈయనకు గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవని చెప్పుకొనిరి తరంగములును నీ కరుళ్లును నన్ను కప్పియున్నవి నీ వాక్యము యున్నాను! క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలుగజేసెననియు, క్రియల మూలముగా కాక, తన తల్లిగర్భ మున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై, ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులను వారి! Under the law of Moses must be from the list below and on., శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై, ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగియుండుడి వ్యతిరేకముగ చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి ఇందుకొరకే మీరొక్క పిలువబడితిరి! Jesus is better than what మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము తృప్తిగా భుజించినవారు అన్నము కావలెనని కూలికి పోవుదురు ఆకలి ఆకలితీర. And test your knowledge on the button to its left to telugu bible quiz on hebrews the quiz fun way read! నాకేమి చేయగలడు be __________ … Listen here for free to our listeners it! నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును మీరు సంపూర్ణులును, అనూనాంగులును, ఏ విషయములోనైనను కొదువలేనివారునై యుండునట్లు తన! 18, నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూ నివా సులను శోధించుటకు లోకమంతటిమీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేనును కాపాడెదను!

Walsingham Abbey Live Streaming, Homai Rice Review, Can You Write A Fraction In Google Slides, Snag Golf Vs Short Golf, Klipsch R-15m Crossover Frequency, Sengled Smart Wi-fi Led, Keep Your Hands Off Eizouken Ep 1,